Prosta mesta v vrtcu in cena vrtca

Podatke o prostih mestih v vrtcu in cenik lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma na tej povezavi.

EKONOMSKA CENA VRTCA KOBANČEK, ki velja od 1. 7. 2023:

  • celodnevni program / 1. starostno obdobje – enota Selnica ob Dravi: 573,94 €,
  • celodnevni program / 2. starostno obdobje – enota Selnica ob Dravi: 451,42 €,
  • celodnevni program / kombiniran oddelek – enota Sv. Duh na Ostrem vrhu: 456,47 €

 

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Upravičenci

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Kje in kako 

– elektronska vloga – vloži se lahko le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence in za državno štipendijo

– ponovno uveljavljanje subvencije vrtca – če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

Višina plačila

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa:

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % od neto povprečne plače)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1 do 18 % (do 178,46 EUR) 0 %
2 nad 18 % do 30 % (nad 178,46 do 297,43 EUR) 10 %
3 nad 30 % do 36 % (nad 297,43 do 356,92 EUR) 20 %
4 nad 36 % do 42 % (nad 356,92 do 416,40 EUR) 30 %
5 nad 42 % do 53 % (nad 416,40 do 525,46 EUR) 35 %
6 nad 53 % do 64 % (nad 525,46 do 634,52 EUR) 43 %
7 nad 64 % do 82 % (nad 634,52 EUR do 812,98 EUR) 53 %
8 nad 82 % do 99 % (nad 812,98 EUR do 981,53 EUR) 66 %
9 nad 99 % (nad 981,53 EUR) 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtec vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka is iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojimi sorojenci. Center za socialno delo z odločbo odloči o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Več si lahko preberete na spletni strani Znižano plačilo vrtca/GOV.SI.