PROJEKT NA-MA POTI V VRTCU KOBANČEK

OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) in v vrtcu smo se odločili, da se vanj vključimo tudi mi. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole. Timu dvanajstih strokovnih delavcev šole so se pridružile tudi nekatere vzgojiteljice v vrtcu. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

V prvem letu  (2017/2018) je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti. V šolskem letu 2018/19 so člani projektnega tima pri neposrednem delu z otroki in učenci preizkušali 1. gradnik in podgradnike naravoslovne in matematične pismenosti, v šolskem letu 2019/20 so se posvečali preizkušanju 2. gradnika in podgradnikov obeh pismenosti. V šolskem letu 2020/21 so v vrtcu nadaljevali s 1. in 2. gradnikom. V šolskem letu 2021/22 se bodo v vrtcu ukvarjali s prožnimi oblikami učenja.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali medsebojne hospitacije, sodelovali v učečih se skupnostih, predstavljali primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov bi naj bil tudi vertikalni kurikulum VIZ-ja za naravoslovno in matematično pismenost.

V prvem letu izvajanja projekta so v projektu sodelovale 4 vzgojiteljice in pomočnica ravnateljice, v naslednjih letih izvajanja projekta so v projektnem timu sodelovale: pomočnica vzgojiteljice – vzgojiteljica predšolskih otrok in učiteljica biologije in kemije Anja Gošnak, vzgojiteljica Ladislava Milošević in vzgojiteljica Urška Mlakar. V zaključnem letu (2022) bo v projektnem timu sodelovala vzgojiteljica Urška Mlakar.

V šolskem letu 2021/22 bomo v projektu udejanjali strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.