PROJEKT NA-MA POTI V VRTCU KOBANČEK

OŠ Selnica ob Dravi je bila izbrana na razpisu ZRSŠ-ja kot Razvojni VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost) in v vrtcu smo se odločili, da se vanj vključimo tudi mi. Projekt bo trajal 5 let (2017–2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) od vrtca do srednje šole. Timu dvanajstih strokovnih delavcev šole so se pridružile tudi nekatere vzgojiteljice v vrtcu. Pri realizaciji določenih nalog bodo sodelovali tudi ostali učitelji in strokovni delavci vrtca.

V okviru projekta se bomo preizkušali kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

V prvem letu  (2017/2018) je bilo delo projektnih timov usmerjeno predvsem v oblikovanje gradnikov in podgradnikov naravoslovne in matematične pismenosti. V šolskem letu 2018/19 so člani projektnega tima pri neposrednem delu z otroki in učenci preizkušali 1. gradnik in podgradnike naravoslovne in matematične pismenosti, v šolskem letu 2019/20 so se posvečali preizkušanju 2. gradnika in podgradnikov obeh pismenosti. V šolskem letu 2020/21 so v vrtcu nadaljevali s 1. in 2. gradnikom. V šolskem letu 2021/22 se bodo v vrtcu ukvarjali s prožnimi oblikami učenja. V šolskem letu 2022/23 se projekt konec meseca oktobra zaključi.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali medsebojne hospitacije, sodelovali v učečih se skupnostih, predstavljali primere dobrih praks in sodelovali z zunanjimi institucijami. Razvijali bomo inovativne didaktične pristope in strategije. Eden izmed rezultatov bi naj bil tudi vertikalni kurikulum VIZ-ja za naravoslovno in matematično pismenost.

V prvem letu izvajanja projekta so v projektu sodelovale 4 vzgojiteljice in pomočnica ravnateljice, v naslednjih letih izvajanja projekta so v projektnem timu sodelovale: pomočnica vzgojiteljice – vzgojiteljica predšolskih otrok in učiteljica biologije in kemije Anja Gošnak, vzgojiteljica Ladislava Milošević in vzgojiteljica Urška Mlakar. V zaključnem letu (2022) bo v projektnem timu sodelovala vzgojiteljica Urška Mlakar.