OBOGATITVENA DEJAVNOST – GLASBENE URICE “KOBANČEK POJE”

Glasbene urice potekajo skozi celo šolsko leto. Izvajajo se enkrat tedensko, v glasbeni učilnici.

Namenjene so otrokom 2. starostnega obdobja.

Glasbene urice vodi: URŠKA MLAKAR

CILJI:

  • Otrok prek petja čustveno doživljajo glasbo in se pevsko izražajo;
  • otrok razvija elementarni glasbeni posluh in pevske spretnosti;
  • otrok usvaja elemente zborovskega petja (enotno petje, intonacija, dirigiranje);
  • otrok spozna in usvaja orffove instrumente.

NAMEN:

Želimo krepiti razvoj glasbene umetnosti znotraj vrtca, saj je glasba in petje pomemben del otrokovega razvoja. Otrokova aktivna udeleženost v ustvarjanje glasbe krepi njegov spomin, izboljšuje prostorsko-časovno sklepanje, bogati besedni zaklad in ga čustveno zadovoljuje. Skozi petje in glasbo se lahko otrok vživlja v različne vloge in ustvarjalno interpretira, se izraža.

Namen je predvsem, da se otroci ob glasbi sprostijo, doživijo prijetno ugodje ter da jim vzpodbudimo in ohranimo veselje do petja.

POTEK:

Otroci bodo usvajali nove pesmice, peli različne otroške in ljudske pesmi, se igrali glasbeno – didaktične igre, spoznavali, da je lahko tudi telo glasbilo, prepoznavali in spoznavali različne orffove instrumente. Prav tako bodo peli ob spremljavi klavirja ali blok flavte. Učili se bomo tudi igranja na orffove instrumente ter si ob tem razvijali čut za glasbeni posluh in ritem.