CILJI IN NAMEN PROJEKTA v šolskem letu 2023/24

Projekt Krepitev integritete učencev v osnovni šoli

Namen projekta je krepitev integritete družbe skozi vse ravni izobraževalnega sistema, vključno z vrtci, pomoč pri krepitvi profesionalizma/integritete zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter vzpostavitev mehanizmov za razvoj vzgoje, izobraževanja in športa v smeri krepitve integritete otrok in mladih, vključenih v vzgojno-izobraževalne programe.

V izvedbi projekta v vrtcu bo tudi v tem šolskem letu sodelovala vzgojiteljica Ladislava Milošević, ki se bo povezovala s šolskim projektnim timom in z vodjo projekta Majo Vačun.

V lanskem letu so v skupini Sapramiške (3–4 leta) preizkušali možnosti krepitve integritete že v vrtcu. Bili smo prvi vrtec, ki se je v okviru šole vključil v ta pilotni projekt, kar se je v povezavi z namenom projekta izkazalo kot zelo smiselno. Primer krepitve integritete v našem vrtcu in medpredmetnega povezovanja s šolsko knjižnico je bil tudi predstavljen na enem izmed rednih delovnih srečanj vseh sodelujočih šol.

V šolskem letu 2023/2024 bodo projekt izvajali v Turkizni skupini (4–5 let), v katero je vključenih vseh 14 otrok, ki so v projektu sodelovali že v lanskem šolskem letu, in 7 novih otrok.

V skupini bodo še poglobili učenje in krepili integritetno ravnanje na naslednjih področjih, ki so jih izbrali že v lanskem šolskem letu: prijateljski odnosi, spoštovanje pravil, sprejemanje drugačnosti in skrb za zdravje ter okolje. V tem letu bodo vključili tudi pogovore z otroki o spletnih vsebinah in jih ob tem spodbudili h kritičnemu mišljenju. Izbrane cilje iz Kurikuluma za vrtce, ki zelo dobro opisujejo vidike vzpostavljanja integritete v predšolskem obdobju, bodo realizirali v okviru nalog, načrtovanih v akcijskem načrtu za to šolsko leto. Dodali bodo skrb za smiselno, varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Nadaljevali bodo z dobro prakso sodelovanja s šolsko knjižnico oz. z vodjo Majo Vačun v vlogi knjižničarke, ki bo v bibliopedagoško delo vključevala tudi elemente filozofije z otroki.