CILJI IN NAMEN PROJEKTA v šolskem letu 2022/23

Projekt Krepitev integritete učencev v osnovni šoli

V začetku oktobra je pomočnica ravnateljice Maja Vačun, ki je na naši šoli vodja projekta Krepitev integritete učencev v osnovni šoli, k sodelovanju v šolskem projektnem timu povabila vzgojiteljico Ladislavo Milošević, da bi pri delu z otroki v njeni skupini (Sapramiške, 3–4 leta) preizkušali možnosti krepitve integritete že v vrtcu in bi tako bili prva šola, ki je v ta pilotni projekt vključila tudi vrtec, kar je v povezavi z namenom projekta zelo smiselno.

Namen projekta je krepitev integritete družbe skozi vse ravni izobraževalnega sistema, vključno z vrtci, pomoč pri krepitvi profesionalizma/integritete zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter vzpostavitev mehanizmov za razvoj vzgoje, izobraževanja in športa v smeri krepitve integritete otrok in mladih, vključenih v vzgojno-izobraževalne programe.

Vzgojiteljica je pripravila individualni akcijski načrt za to šolsko leto, s pomočjo katerega se bodo v skupini Sapramiške bolj poglobljeno ukvarjali z naslednjimi sklopi dejavnikov: prijateljski odnosi, spoštovanje pravil, sprejemanje drugačnosti in skrb za zdravje ter okolje. V Kurikulumu za vrtec je poiskala cilje, s pomočjo katerih je definirala pričakovane rezultate, saj zelo dobro opisujejo vidike porajajoče se integritete v predšolskem obdobju. Na podlagi izbranih ciljev je načrtovala ostale vsebine akcijskega načrta (aktivnosti otrok in vzgojiteljev, viri, gradiva, pogoji in kazalniki). Nekatere vsebine bodo izvedli v sodelovanju s šolsko knjižnico oz. z vodjo Majo Vačun v vlogi knjižničarke.